Tandheelkunde

In relatie tot de behandeling van kanker is het in de alternatieve geneeskunde gebruikelijk dat ook de gebitsstatus ter sprake komt. Vooral het eventueel aanwezig zijn van amalgaam en de schadelijke gevolgen van wortelkanaalbehandelingen zijn hier van buitengewoon grote betekenis.
Amalgaam moet als bocht van de hoogste orde worden beschouwd. Het bestaat voor 52% uit het zeer giftige kwik en voor het overige uit koper, tin, zilvervijlsel en zink. Kwik is voor de mens zonder enige twijfel buitengewoon giftig. Ook in zeer kleine hoeveelheden. Het alom in de wereld gerespecteerde ’Toxicity Centre’ van de universiteit van Tennessee, alwaar men de mate waarin stoffen voor de mens giftig zijn op een schaal heeft weergegeven, scoort kwik met een waarde van 1600 ten opzichte van een waarde van 1900 voor plutonium, als de dodelijkste stof voor de mens.
Als amalgaam op dit moment als nieuw vulmateriaal voor tanden en kiezen zou moeten worden geïntroduceerd, dan zou het alleen al vanwege het hoge kwikgehalte niet worden toegelaten.

Tot op heden zijn er circa 12.000 (twaalfduizend) publicaties over de schadelijkheid van amalgaam bij de mens verschenen. Zou het spul thans bij de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ ter registratie worden aangeboden, dan zou het absoluut op grond van z’n schadelijkheid worden geweigerd. In Zweden is de toepassing van amalgaam al sedert 1997 ten strengste verboden en in Oostenrijk staat dit giftige brouwsel al een aantal jaren ter discussie en wellicht is de toepassing van amalgaam aldaar intussen ook verboden.
In Duitsland is de toepassing van amalgaam gecontraïndiceerd bij zwangerschap, bij nierinsufficiëntie en bij peuters.

Met het oog op eventuele toekomstige schadeclaims hebben een aantal Duitse bedrijven, zoals Degussa (een van de grootste amalgaamproducenten ter wereld) de productie van amalgaam, dat voor deze firma de helft van hun omzet betekende, gestaakt. Vanzelfsprekend, hoe kan het ook anders, wordt de giftigheid en de schadelijke werking van amalgaam op het lichaam door antikwak tegengesproken. Hij ondervindt hierbij steun van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Onverdroten en zonder blikken of blozen blijven zij, aan het kennelijk in hun ogen domme volk verkondigen dat amalgaam welhaast even veilig is als pindakaas.
Onder het mom van ‘wetenschappelijk niet bewezen’, worden standpunten van andersdenkenden, die antikwak en de NMT minder welgevallig zijn, van tafel geveegd.
In een VPRO- televisieprogramma ‘Lopende Zaken’ (oktober 1994) werd een faxbericht van de NMT getoond. Hierop waren door de NMT alle nadelen van het toepassen van amalgaam genoteerd. Het faxbericht was per abuis door een medewerker van de NMT naar buiten gebracht. De NMT maakte buitengewoon veel bezwaar tegen de verdere verspreiding van dit faxbericht en dreigde zelfs met juridische stappen tegen een van mijn collega’s indien distributie ervan niet onmiddellijk zou worden gestaakt. Terwijl er dagelijks in ons land talrijke mensen met amalgaam vergiftigd worden en derhalve ziek worden gemaakt, blijft zowel de NMT als antikwak met quasi wetenschappelijk geleuter volhouden dat er niets met amalgaam mis is. Dit standpunt riekt ontzettend naar kwakzalverij en is strijdig met het aloude en in de geneeskunst als bijzonder zwaarwichtig geldend adagium: ‘Nil nocere’, d.w.z., zeker bij twijfel: ’Geen schade berokkenen!’

In het bezwaarschrift tegen de verdere verspreiding van het faxbericht wordt door de NMT in verband met amalgaam ook gerefereerd aan het standpunt dat door de Gezondheidsraad op het einde van negentiger jaren werd ingenomen. Deze club bestaande uit allemaal predikanten voor eigen parochie, verklaarde toen dat er geen reden is om amalgaam niet als vulmiddel voor het gebit toe te passen.
Maar antikwak, de wereld heeft intussen niet stilgestaan………… Kwikthermometers, bloeddrukmeters met kwik en kwikelementen in thermostaten mogen niet meer worden gebruikt. Amalgaam daarentegen wel. Dat is toch geheel tegen de regels van de milieuwetgeving in? Amalgaam heeft zelfs een zogenaamde CE-markering. Hoe is dit alles nu mogelijk? Met kwik mag je niets, maar dan ook helemaal niets! Echter, gelijk stukadoors, vullen onze tandartsen dagelijks vol enthousiasme de gaten in het mondmeubilair. Ze zijn blijkbaar niet op de hoogte van internationale autopsierapporten, want daardoor zou het enthousiasme wel eens wat minder groot kunnen zijn.

Immers, er werden post mortem bij tandartsen zeer hoge concentraties kwik in de hypofyse aangetroffen en er werden, ten opzichte van andere bevolkingsgroepen, tweemaal zoveel hersentumoren gediagnosticeerd. Bij vrouwelijke tandartsen en overig vrouwelijk tandheelkundig personeel werd tegenover andere groepen van de bevolking driemaal zoveel kans op steriliteit, doodgeboren kind of miskraam vastgesteld. Eventuele kinderen van tandartsen blijken gemiddeld een lager IQ te hebben dan kinderen uit andere populaties. Verder werden er bij tandheelkundigen hoge kwikconcentraties in het centrale zenuwstelsel, in de nieren en in het endocriene systeem aangetroffen. Eveneens zijn er studies waaruit blijkt, dat bij medewerkers in de tandheelkunde de kans op kanker van de longen, nieren, hersenen of het centrale zenuwstelsel groter is.

Het dagelijks omgaan met amalgaam blijkt bovendien bij tandartsen op den duur tot subtiele hersenbeschadigingen te leiden. Depressiviteit en suicidaliteit komt vaker voor bij tandartsen dan bij andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Edoch, nog even los van de mensen die zich als patiënt melden, wordt er door de NMT zelfs niets ondernomen om de gezondheid van hun eigen leden te beschermen. Die kunnen blijkbaar gewoon het heen en weer krijgen. Een standpunt om toch eigenlijk misselijk van te worden.

Zonder restrictie, alsof er niks aan de hand is, rotzooit men maar lekker door met het verderfelijke spul dat amalgaam heet. Niet alleen de patiënt, maar ook de eigen beroepsgroep, kan barsten. Bah, bah, bah!!
En, er is nog veel meer over dit ziekmakende goedje gepubliceerd. Zo is amalgaam, respectievelijk kwik, in relatie gebracht met het verzwakken van het immuunsysteem en lijkt er een evident verband te bestaan met het getroffen worden door multiple sclerose, ME, onvruchtbaarheid, haaruitval, darmklachten en de ziekte van Alzheimer.

Zowel u antikwak, als de NMT maken zich naar mijn mening, door het op onwrikbare wijze en tegen beter weten in, blijven vasthouden aan onverantwoorde en niet langer meer te verdedigen opvattingen, schuldig aan een ernstig medisch delict. Hier passen dan ook de woorden die reeds in 1926 door Professor dr. Stock werden uitgesproken:

“……..Vroeg of laat zal worden bevestigd, dat de invoering van amalgaam in de tandheelkunde een misdaad is tegen de menselijkheid…”.

Maar, dit geldt niet alleen voor amalgaam, want en passant kan hier ook even verwezen worden naar de toepassing van fluor in de tandheelkunde en de hieronder nog wat nader te bespreken vermaledijde wortelkanaal-behandelingen, die eveneens als ziekmakers par excellence kunnen worden aangemerkt. Zowel amalgaam als fluor en wortelkanaalbehandelingen dienen ten spoedigste bij wet dienen te worden verboden.
In afwachting van dit verbod behoeven we echter intussen niet op ons achterste te blijven zitten. Nee, nee, we kunnen geheel analoog aan de antirookreclame (de nachtmerrie en obsessie van voormalig minister mevrouw Borst) in onze polders, in dit land, van ‘mist en mest’ zoals een dichter dat zo prachtig heeft gezegd, zonder pardon tandartsen verplichten tot het aanbrengen van de volgende tekst op de deur van hun praktijk:

‘Ik, dr. Eigenheimer, ben mij ervan bewust dat ik door toepassing van amalgaam , alsmede het aanraden van fluor en het toepassen van wortelkanaalbehandelingen, uw gezondheid in ernstige mate schade kan toebrengen.”

En, voor wie dan toch uiteindelijk niet horen wil, dienen letselschadeadvocaten in het geweer te komen. Desnoods een heel leger!

Zoals gezegd hier nog wat meer details over wortelkanaal-behandelingen. Er is inmiddels een bestand van circa 400 X-foto’s opgebouwd. Het is hier met geen pen te beschrijven hoe ernstig de door deze behandeling veroorzaakte schade kan zijn. Er is nu bewijsmateriaal van circa 200 kaakchirurgische behandelingen beschikbaar. Daar valt niet mee te lachen antikwak. Stille getuigen van imponerende diagnostische blunders van geleerde, zeergeleerde en hooggeleerde ‘deskundigen’. Het is werkelijk afschuwelijk wat patiënten wordt aangedaan.

Wortelkanaalbehandelingen zijn een ‘goudmijn’ voor tandartsen. Er zijn zelfs specialisten op dit gebied. Ze noemen zich endodontologen, maar ‘euro-dontologen’ zullen ze bedoelen.
Ten koste van veel leed wordt er over de rug van menig patiënt heel veel geld verdiend.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat wortelkanaal-behandelingen in een tand of kies tot ernstige ziekten elders in het lichaam kan leiden. Met name reuma, multiple sclerose en orthopedische aandoeningen vinden vaak hun oorsprong in worteldode tanden en of kiezen. Ook weefselbeschadigende ziekten zoals kanker, alsmede allergische reacties, kunnen het gevolg zijn van dergelijke tandheelkundige ingrepen. Ook het aantal hartinfarcten is parallel met het in hogere frequentie toepassen van wortelkanaalbehandelingen bij ontstoken tanden of kiezen toegenomen. Als een tand of kies ontstoken is, wordt in het algemeen snel tot deze behandeling overgegaan. Hierbij wordt het zenuwkanaal uitgeboord en afgesloten met lichaamsvreemd materiaal. Men noemt dit een ‘worteldode’ tand of kies.

Tot nog vrij recent ging men er vanuit dat een dergelijke behandeling geen enkel nadelig effect had. Thans weet men beter. Er is nu duidelijk geworden dat een ‘dode’ tand of kies toxische stoffen (o.a. mercaptanum en thio-ether) produceert en gelijk een druppel inkt in een emmer water zich via het kaakbot door het hele lichaam verspreid. Wellicht is er ook hier, evenals bij gebruik van amalgaam, een directe relatie met het klachtenpatroon van ME -patiënten. Daarom, is het nu de hoogste tijd voor acties. Acties, met veel kabaal!!
Patiënten dienen vanaf nu op eerlijke wijze geïnformeerd te worden over de schadelijke effecten van amalgaam en/of wortelkanaalbehandelingen. De tijd van de doofpot, het verdoezelen van feiten of, zo men wil het onder de pet houden van het op ontoelaatbare wijze behandelen van medemensen is nu voorbij, echt voorbij! Dit ondanks de Europegels die het elimineren van deze behandelingen voor de praktijkinkomsten gaat betekenen.
Het is nu aan de representanten van de alternatieve geneeskunst om de vermanende vinger op te steken en de arrogante snoevers en volksverlakkers te wijzen op de inferieure kwaliteit van hun medische handelen.

En u antikwak, dient ook in dit verband eindelijk eens te stoppen met uw hobby, om op vuige en zeer verwerpelijke wijze mensen als dr. W. Proot en dr. H. Solleveld in diskrediet te brengen. Beiden zijn zeer integere mensen die op excellente wijze talloze patiënten, vaak in wanhopige omstandigheden, van door eigenwijze klungels veroorzaakte vaak zeer ernstige tandheelkundige schade, hebben afgeholpen. Er is een lange rij van onvoorstelbaar dankbare mensen, die eindelijk, vaak na jaren van ziek zijn, via echte sanering van het gebit weer geheel klachtenvrij zijn geworden. Ook op internet antikwak, neemt u de vrijheid om zowel dr. Proot als dr. Solleveld op onaanvaardbare wijze belachelijk te maken. U doet dit zonder kennis van hun werk te hebben genomen of eens met hun zeer tevreden patiënten te hebben gesproken. Echter, u geeft wel weer een demonstratie van uw onkunde en laat weer eens op buitengewoon domme wijze duidelijk blijken dat u ook van deze materie weer geen bal verstand heeft. Het ergste is echter nog dat lezers van uw kletsrubriek (waarin u volgens mij zogenaamde lezers door uzelf verzonnen vragen laat stellen) op een verschrikkelijk kwalijke manier onjuist worden geïnformeerd waardoor ze verzuimen de passende therapie te ondergaan.

Ook hiermee maakt u zich schuldig aan een hoogst bedenkelijk medisch-ethisch delict, waaraan met onmiddellijke ingang een halt dient te worden toegeroepen. Het zou goed zijn, indien patiënten achteraf, zowel bij u antikwak vanwege de onjuiste informatie alsook bij de tandarts die dit heeft teweeggebracht, een forse schadeclaim zouden indienen. Tandartsen leveren met het toepassen van amalgaam en wortelkanaal-behandelingen knoeiwerk en u verkoopt pertinente leugens.

Letselschadeadvocaten dienen zich daarbij te laten adviseren door bij uitstek deskundigen op dit terrein zoals bijvoorbeeld de genoemde dr. Proot of dr. Solleveld. Representanten van de universiteit komen voor het uitbrengen van advies in dit soort zaken natuurlijk helemaal niet in aanmerking omdat ze vanwege de ‘ouwe jongens, krentenbroodmentaliteit’ elkaar zeker niet zullen tegenspreken, laat staan afvallen. Bovendien trek ik op basis van hetgeen ik gedurende vele jaren dagelijks in mijn praktijk heb waargenomen, hun deskundigheid ernstig in twijfel.